عمومی

ادراک انتخابی

فایل صوتی مقاله آدمی، جهان بیرون خود را از پنجره ادراک درونی می‌بیند. پنجره‌ای که همیشه نیز آن‌قدر شفاف نیست که تصویر درستی از آنچه در جهان می‌گذرد، ارائه دهد. گاهی دانسته یا نادانسته، فیلترهایی روی سیستم ادراکی‌مان نصب می‌کنیم که باعث می شوند تصویری که از جهان می‌بینیم، مطابق...